Pravidla promítání

 • nutnost funkčního autorádia pro přenos zvuku (vysíláno na frekvenci FM 108)
 • vstupenka platí pro jedno auto obsazené podle pravidel (max 10 osob)
 • obytné vozy vítány
 • prosíme všechny o maximální dodržení všech hygienických pravidel
 • v areálu vás navedou organizátoři
 • příjezd do areálu možný od 18:30 před projekcí
 • bez toalet a možnosti čerpání vody
 • rozestupy mezi vozy 2 metry, zákaz vycházení z vozů, zákaz stažené střechy u kabrií
 • vjezd povolen pouze s potvrzenou rezervací

Všeobecná pravidla užívání prostor autokina

Vstupem (příjezdem) do prostor autokina se zákazník zavazuje řídit jednotlivými body provozního řádu.

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo vykázat zákazníka z prostoru autokin při nevhodném chování a porušení některého ze zákazů uvedených v provozním řádu a to bez nároku na vrácení peněz.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo trvale či dočasně zakázat vstup osobám, které opakovaně vyvolávají konfliktní situace v prostoru autokina.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo na náhradu škody na vybavení zařízení prostor (projektor, projekční plátno, oplocení). Při úmyslném zničení, poškození či zdemolování majetku nebo vybavení vyšší hodnoty je zákazník povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši dle rozsahu poškození.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo zakázat do prostoruautokina osobě, pod vlivem alkoholických nápojů, drog či jiných psychotropních a návykových látek.
 5. V prostorách autokina je pro bezpečnost zákazníků nainstalován kamerový systém.
 6. Provozovatel neodpovídá za poškození, ztrátu nebo zničení věcí volně odložených v prostorách autokina.
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo při některých avizovaných akcích nepovolit vstup na akci osobám mladších 18-ti let.
 8. Zákazník je povinen dodržovat provozní dobu, která je uvedena při vjezdu do autokina.
 9. Provozovatel si vyhrazuje právo provozní dobu (případně upravit promítací datum) upravit bez předchozího upozornění.
 10. Zákazník je povinen dbát pokynů obsluhy při vjezdu a výjezdu a táké při samotné projekci.
 11. Zákazník vstupem do prostoru autokina souhlasí s pořízením fotografie v prostorách autokina a jejich následným umístěním na webových stránkách provozovatele.(pro další pr účely).
 12. Zákazník vstupem do prostoru autokina souhlasí s dodržování hygienických pravidel v souvislosti s nařízením vlády ČR.
 13. Provozovatel neodpovídá za kvalitu zvuku který bude repordukován z vlastních autoradií zákazníka.

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

 • V případě, že Zákazníkovi bude po provedení platby vstupenek pomocí platební karty při nákupu na internetových stránkách www.kinoautopraha.cz Společnosti Mediasharks, s.r.o. odečtena z jeho účtu částka v nesprávné výši, je Zákazník oprávněn tuto skutečnost reklamovat pouze u banky, která vydala platební kartu, kterou Zákazník použil k platbě za vstupenky, resp. u poskytovatele jiného platebního systému, prostřednictvím něhož úhrada vstupenky proběhla.
 • Dojde-li ke zrušení představení, na které si zákazník již zakoupil e-vstupenku, bude Zákazníkovi vráceno vstupné za těchto podmínek:  Pokud se jedná o e-vstupenku zakoupenou přes internet, bude Zákazníkovi vrácena zaplacená cena e-vstupenky po písemném uplatnění reklamace na emailovou adresu info@kinoautopraha.cz prostřednictvím příslušné platební brány, jejímž prostřednictvím byla platba uskutečněna.
 • V případě zakoupení e-vstupenek ve lhůtě kratší než 14 dní před zahájením představení, na které byla e-vstupenka zakoupená, zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že služba (tj. představení), která má být na základě takto zakoupené e-vstupenky poskytnuta, bude poskytnuta před uplynutím 14 denní lhůty od pořízení e-vstupenky ve smyslu ustanovení § 1829 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákazník tudíž nebude oprávněn uplatnit storno takto zakoupené e-vstupenky po uplynutí lhůt uvedených výše (tj. 3 hodiny před zahájením představení, v případě žádosti o storno e-vstupenky e-mailem; 15 minut po zahájením představení, v případě storna e-vstupenky elektronicky). Uplatní-li zákazník žádost o storno příslušné e-vstupenky po uplynutí výše uvedených lhůt, bude taková žádost o storno odmítnuta z důvodu jejího opožděného uplatnění.

Kapacita – 90 vozů/promítání